Strona główna

 

 Szkoła została powołana do życia przez Fundację „MISERICORDIA”, której celem jest m.in.
niesienie pomocy i prowadzenie szeroko pojętej działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
w szczególności osób ze spektrum autyzmu, osób potrzebujących

i zagrożonych wykluczeniem społecznym w oparciu o zasady i wartości chrześcijańskie
głoszone przez Kościół Katolicki oraz udzielanie wsparcia ich rodzinom.